Закона о валютном регулировании

07.02.2019 введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (надалі – «Закон»)

НБУ затвердив і оприлюднив постанови, за якими почне функціонувати валютний ринок України. Нова система валютного регулювання передбачає понад 20 послаблень для бізнесу, зокрема:

1) Відмінено валютний нагляд за експортно-імпортними операціями на суму до 150 тис. грн.

2) Замість індивідуальних ліцензій на валютні операції запроваджено систему е-лімітів – 2 млн євро/рік для юридичних осіб та 50 тис. євро/рік для фізичних осіб.

3) Санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності більше не застосовуються.

4) Скасовано ліміт на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань.

5) Процедуру реєстрації зовнішніх запозичень замінено на повідомчий характер надання інформації.

6) Валютний нагляд за експортними операціями здійснює лише один банк – той, який отримав інформацію про митну декларацію.

7) Юридичні особи можуть вільно використовувати рахунки за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки).

8) Передбачено можливість здійснювати інвестиції в Україну також у валютах 2-ої групи класифікатора валют.

9) Резиденти отримали право вносити платежі у іноземній валюті під час страхування життя.

10) Відтепер дозволяються розрахунки в іноземній валюті за валютними державними облігаціями.

11) Строк здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями збільшено до 365 днів.

12) Фізичні особи можуть здійснювати перекази за кордон без відкриття рахунку на суму до 150 тис. грн./рік.

13) Фізичні та юридичні особи мають право купувати банківські метали в еквіваленті 150 тис. грн./день, а спеціалізовані юридичні особи – без обмежень.

14) Дозволяється накопичення іноземної валюти на рахунках юридичних осіб для погашення зовнішніх запозичень.

15) Встановлено обов’язкове декларування усіх цінностей вартістю від 10 тис. євро під час їх переміщення через кордон.

16) Передбачено можливість здійснення інвестицій та кредитування резидентів з гривневих ЛОРО-рахунків банків-нерезидентів.

17) Спрощено та лібералізовано здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України.

18) Юридичним особам дозволено ввезення-вивезення банківських металів (якщо це передбачено їх статутом).

19) Дозволяється online-купівля іноземної валюти фізичними особами в еквіваленті до 150 тис. грн./день.

20) Банки отримали дозвіл на укладення валютних СВОПів з резидентами та нерезидентами.

21) Відтепер дозволено здійснювати безпоставочні форварди та форварди для хеджування боргових операцій.

22) Банкам-нерезидентам дозволено купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО.

23) Скасовано вимогу попередньо резервувати кошти у гривні для купівлі іноземної валюти (Т+1).

При цьому, ряд обмежень залишається, зокрема, це:

1) обов’язковий продаж валютної виручки у розмірі 50%, а з 01.03.2019 – 30%;

2) ліміт на репатріацію дивідендів – до 7 млн. євро на місяць, в т.ч. за 2018 рік;

3) заборона на купівлю іноземної валюти за кредитні кошти;

4) вимога про купівлю іноземної валюти юридичними особами тільки під зобов’язання.

Водночас, НБУ планує також поступово скасувати зазначені обмеження. Кінцевою метою є зняття всіх існуючих обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу.

Окрім зазначених послаблень, запроваджено також ряд інших принципових змін:

 • замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджується система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході;
 • замість режимів рахунків, що встановлювали вичерпний перелік операцій із зарахування коштів та переказу коштів з конкретного типу рахунків передбачено операції, які можна проводити власнику поточного рахунку (а також заборонені операції) в залежності від статусу самого власника та мети операції;
 • з 07.02.2019 запрацює новий порядок застосування заходів впливу до банків. Національний банк враховуватиме як суттєвість порушення, так і відповідні дії банку, що спричинили порушення при застосовуванні таких заходів впливу як письмове застереження, призупинення окремих видів операцій та накладання штрафів.

Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу щодо вищевказаних законодавчих змін.

20 апреля 2021 года был подписан Указ Президента № 154 (Указ 154), касающийся ограничений и запретов в сфере валютного регулирования.

В чём заключаются изменения Указа 154?

В последние 15-20 лет в Беларуси действовали различные валютные ограничения и запреты: обязательная продажа валютной выручки, поступление выручки из-за границы на белорусские счета в полном объёме, целевое приобретение валюты на внутреннем валютном рынке, налог на приобретение валюты и др.

Установление таких мер связано с национальной экономической безопасностью. При этом в последние пять лет тенденция валютного регулирования и валютного контроля была нацелена на либерализацию – это значит, что ограничений и запретов снимали больше, чем устанавливали.

Указом 154 отменяются два нормативных правовых акта, регулировавшие валютные ограничения в Беларуси.

Первый указ – Указ № 240 от 2009 года – предусматривал право Национального банка устанавливать ограничения на проведение текущих валютных операций (к которым относятся, в частности, расчеты по экспорту и импорту, выплата дивидендов и др.). За последние несколько лет такие ограничения не устанавливались.

Второй указ – Указ № 301 от 2018 года – отменял обязательную продажу валютной выручки бизнесом. В разные годы бизнес обязан был продавать полученную в качестве оплаты иностранную валюту государству, часть которой варьировалась от 10% (как в 2017) до 50% (как в 2015). С 2018 года обязательная продажа валюты была отменена Указом 301.

Согласно Указу 154, Указы № 240 и № 301 прекращают своё действие 9 июля 2021 года. То есть до 9 июля данные указы всё еще будут работать: у Нацбанка будет право устанавливать ограничения текущих валютных операций, а бизнес не должен будет продавать валютную выручку. С 9 июля 2021 года действие данных указов автоматически прекращается.

Это значит, что Нацбанк не сможет устанавливать ограничения текущих валютных операций, а бизнес должен будет продавать валютную выручку?

Не совсем.

С 9 июля 2021 года вступает в силу новый закон о валютном регулировании и валютном контроле. Новым законом предусматривается право Национального банка совместно с Советом Министров устанавливать валютные ограничения различного характера, к которым, в частности, относится требование обязательной продажи полученной компаниями-резидентами иностранной валюты.

Полный перечень валютных ограничений, которые может ввести регулятор с 9 июля:
 1. запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций;
 2. установление лимитов на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;
 3. требование получения специальных разрешений Национального банка на проведение валютных операций;
 4. требование обязательной продажи полученной юридическими лицами — резидентами иностранной валюты;
 5. ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.

Валютные ограничения могут быть введены только в случае угрозы экономической безопасности Республики Беларусь, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики.

К угрозам закон относит:
 • возникновение обстоятельств, при которых осуществление мер, направленных на ослабление или отмену валютных ограничений, может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Республике Беларусь либо нанести ущерб интересам безопасности Республики Беларусь и препятствовать поддержанию общественного порядка;
 • негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Республики Беларусь ниже допустимого уровня;
 • резкие колебания курса белорусского рубля.

Как и кем должно быть определено наличие угрозы экономической безопасности для введения валютных ограничений, в новом законе не предусматривается. Полагаем, что на практике такое полномочие будет предоставлено Национальному банку и Совету Министров.

Валютные ограничения могут быть введены на срок не более 1 года.

Что это значит для бизнеса и частных лиц?

До 9 июля для бизнеса и частных лиц из-за Указа 154 ничего не изменится.

С 9 июля – в целом также ничего, при условии, что до этой даты не будут приняты новые указы, постановления и другие нормативные правовые акты, устанавливающие новые более конкретные правила о валютных ограничениях и запретах.

Коснутся ли изменения резидентов ПВТ?

Для резидентов ПВТ действуют правила Декрета Президента Республики Беларусь № 8 от 2017 года «О развитии цифровой экономики» (который имеет приоритет перед законом о валютном регулировании).

Декретом предусматривается, что иностранная валюта, полученная резидентами ПВТ, не подлежит обязательной продаже, а при открытии счетов в иностранных банках и проведении валютных операций, связанных с движением капитала, требуется уведомить Администрацию ПВТ (в отличие от иных компаний, которым на иностранный счет и «капитальные» операции сегодня требуется разрешение Национального банка). На сегодняшний день эти правила работают и будут работать после 9 июля (при условии, что регулятор не примет в отношении этих правил какой-либо иной нормативный правовой акт). Сегодня Указ 154 и новый закон о валютном регулировании данные правила не затрагивают.

В остальном потенциальные валютные ограничения и запреты, которые могут быть введены с 9 июля 2021 года, будут применяться и к резидентам ПВТ.

Если ничего не меняется, то зачем был нужен Указ 154?

Для того чтобы собрать все текущие правила валютного регулирования и валютного контроля в одном нормативном правовом акте – законе о валютном регулировании и валютном контроле, который вступит в силу 9 июля 2021 года (в частности, в целях удобства регулирования и недопущения множественности законодательных актов различной правовой силы в одной сфере). Чтобы собрать все правила в одном акте, необходимо отменить акты, в которых более нет необходимости (такие, как Указы 240 и 301).

Добавить комментарий