Особова картка форма п 2

Содержание

Форма особової картки

Типову форму первинної облікової документації № П-2 «Особова картка працівника» затверджено спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656 (далі — наказ № 495). Її застосовують більшість роботодавців, у тому числі бюджетники.

Але для деяких категорій працівників затверджені свої форми особової картки. Наприклад, для суддів форма особової картки наведена в додатку 3 до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Держсудадміністрації від 20.05.2016 р. № 97.

Окрема форма особової картки затверджена для держслужбовців наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156.

Що стосується працівників органів місцевого самоврядування (ОМС), то для них не розроблено спеціальної форми особової картки. Використовувати ж форму особової картки держслужбовця, затверджену наказом № 156, не можна. Причина в тому, що ця форма була розроблена під новий Закон про держслужбу*, який не поширюється на посадових осіб ОМС (п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону про держслужбу).

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Через відсутність альтернатив для ведення особових карток таких осіб Нацдержслужба рекомендує використовувати стару форму П-2ДС, що втратила чинність (була затверджена наказом Мінстату від 26.12.95 р. № 343) (див. лист Нацагентства України з питань держслужби від 09.06.2017 р. № 5263/13-17 // спецвипуск «ОП», 2017, № 22/1, с. 6).

Навіщо потрібна особова картка?

Згідно з п. 2.5 Інструкції № 58 з кожним записом, який заноситься до трудової книжки, потрібно ознайомити працівника під підпис в особовій картці.

Дотримання цієї норми роботодавцями перевіряють представники Держпраці при проведенні контрольних заходів (див. п. 3.22 розд. I Акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю**). Тому інспектор праці при перевірці цілком може вимагати пред’явити особові картки працівників.

** Форму Акта затверджено наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1338.

Особові картки також потрібні для цілей ведення військового обліку. Так, п. 38 Порядку № 921*** передбачено, що персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника».

*** Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Для держслужбовців ведення особової картки прямо передбачено ч. 1 ст. 37 Закону про держслужбу. Що стосується посадових осіб ОМС, то згідно з ч. 1 ст. 10 Закону № 2493**** проведення конкурсу, випробування і стажування при прийомі на роботу таких осіб проводяться в порядку, визначеному законодавством України про держслужбу. У свою чергу, ч. 1 ст. 25 Закону про держслужбу до 25.09.2019 р. було передбачено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на обіймання вакантної посади, серед інших документів подає, зокрема, заповнену особову картку встановленого зразка.

**** Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Заводимо особову картку: загальні правила

Особову картку заводять на кожного працівника, з яким укладено трудовий договір, у тому числі на тих працівників, хто прийнятий на постійну, тимчасову, сезонну роботу або за сумісництвом.

Зазвичай, цим займаються працівники кадрової служби (служби управління персоналом) підприємства, установи, організації.

Заводять особову картку на працівника на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу такої особи. Оформляють її в одному екземплярі на підставі опитування працівника і відповідних документів: паспорта, військового квитка (тимчасового посвідчення, виданого замість військового квитка, або посвідчення про приписку до призовної ділянки), трудової книжки, диплому (свідоцтва, посвідчення) про закінчення навчального закладу та інших документів.

Якщо протягом трудової діяльності на підприємстві (в установі, організації) змінюються дані про працівника (освіта, місце проживання, сімейний стан, П. І. Б. та ін.), це також потрібно відобразити в особовій картці.

Пам’ятайте: з кожним записом, що вноситься до трудової книжки (вкладиша) на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення та звільнення, працівника ознайомлюють під підпис в особовій картці.

Вносити в облікові дані будь-які зміни без відома працівника, на якого оформлена особова картка, заборонено.

Особові картки комплектують відповідно до штатного розпису за структурними підрозділами, а всередині структурного підрозділу — за прізвищами працівників в алфавітному порядку.

Особові картки військовозобов’язаних працівників і працівників-призовників зберігають в алфавітному порядку в окремій картотеці, поділеній на 4 групи (п. 44 Порядку № 921) (див. рис. нижче).

Порядок зберігання особових карток військовозобов’язаних і призовників

Особові картки на осіб, знятих з військового обліку за віком або за станом здоров’я, зберігають у загальній картотеці підприємства, установи, організації.

Заповнюємо особову картку

Особова картка типової форми № П-2 складається з п’яти розділів.

Тут відображають загальні відомості про працівника: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; громадянство; дані про освіту; відомості про останнє місце роботи та причини звільнення з нього; сімейний стан; адреса реєстрації і фактичного місця проживання тощо.

Змінилися дані про працівника (наприклад, П. І. Б., місце проживання)? Як ми вже говорили, такі зміни потрібно відобразити в особовій картці. Зазвичай це роблять таким чином: однією рискою закреслюють колишні дані працівника і поруч (або вище) вписують нові.

Далі на полі особової картки поряд з оновленими даними або нижче в рядку «Додаткові відомості» працівник, який вносив зміни, зазначає реквізити документа, на підставі якого вони були внесені, проставляє дату і свій підпис.

Цей розділ особової картки заповнює особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, в установі, організації, на підставі військово-облікових документів. При цьому керуватися слід положеннями Порядку № 921.

Порядок заповнення розділу II особової картки залежить від категорії осіб, що підлягають військовому обліку. Детальніше див. у таблиці нижче.

Порядок заповнення розділу II особової картки працівника

Найменування рядка

Відомості, які зазначають у рядку

Військовозобов’язані рядового, сержантського і старшинського складу

Офіцери запасу

Призовники

«Група обліку»

Остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)

Не заповнюєте

«Призовник»

«Категорія обліку»

Категорія обліку «1» або «2», а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Не заповнюєте

«Склад»

Рядовий, сержантський або старшинський склад

Профіль підготовки: командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний

Не заповнюєте

«Військове звання»

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Не заповнюєте

«Військово-облікова спеціальність №»

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Не заповнюєте

«Придатність до військової служби»

Рішення військово-лікарської комісії для осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у військовий час

Не заповнюєте

Не заповнюєте

«Назва райвійськкомату за місцем реєстрації»

Найменування районного (міського) військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (приписаний призовник)

«Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання»

Найменування районного (міського) військкомату, на території відповідальності якого фактично мешкає військовозобов’язаний (призовник) з числа внутрішньо переміщених осіб

«Перебування на спеціальному обліку»

Номер переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаного. Якщо військовозобов’язаний має мобілізаційне розпорядження, тут зазначають номер команди

Дані про відстрочення від призову (норма Закону № 2232* і дата, до якої воно надане)

***** Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Якщо працівник досяг граничного віку перебування в запасі, посадова особа, відповідальна за ведення військового обліку, направляє його протягом 7 днів до відповідного районного (міського) військкомату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. Якщо військкомат зняв працівника з військового обліку (зробив відповідну відмітку у військово-обліковому документі), то в особовій картці працівника роблять відмітку «Виключений з військового обліку за віком» (п. 43 Порядку № 921).

Цей розділ заповнюють на підставі документів, що підтверджують проходження працівником первинної професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації на виробництві (підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів).

Тут же зазначають відомості про професійне навчання працівників на базі інших суб’єктів господарювання, у тому числі відомості про підвищення кваліфікації педагогічних, медичних працівників тощо.

До першого рядка цього розділу вносять запис про прийняття на роботу. У наступних рядках роблять записи про переведення працівника на іншу постійну роботу.

А ось інформацію про тимчасове переведення на іншу роботу тут не відображають.

Майте на увазі: найменування професії, на яку прийнятий/переведений працівник, та її код зазначають відповідно до Класифікатора професій.

Із записами в цьому розділі працівника ознайомлюють під підпис у графі «Підпис працівника».

Тут наводять відомості про відпустки всіх видів, що надаються працівникові. У графі «Вид відпустки» зазначають вид відпустки (наприклад, щорічна основна відпустка, відпустка працівникам, що мають дітей, тощо) і кількість днів відпустки.

У графі «За який період» зазначають період, за який надано відпустку. У разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6, 16, 18) років, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини і творчої відпустки цю графу не заповнюють.

У цьому рядку наводять дані, які не були зазначені в інших розділах особової картки, наприклад, про наявність урядових нагород, про участь у бойових діях, знання іноземних мов, обрання на виборну посаду тощо.

Також тут зазначають належність працівника до певної категорії осіб, які мають право на пільги та гарантії, встановлені чинним законодавством (особа з інвалідністю, «чорнобилець», одинока мати та ін.), із посиланням на документ, на підставі якого працівник віднесений до цієї категорії.

Тут зазначають дату звільнення працівника згідно з наказом (розпорядженням) про звільнення, а також причину звільнення з посиланням на відповідну норму КЗпП. Записи в цьому рядку обов’язково мають бути підтверджені особистим підписом працівника.

Особові картки працівників (у тому числі тимчасових і таких, які працюють за сумісництвом) зберігають в організації протягом 75 років після звільнення таких працівників (п. 499 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5).

Добавить в «Нужное»

Актуально на: 27 февраля 2020 г.

Если военный комиссариат или районная комиссия запросили у организации карточку учета организации по форме № 18, представить ее можно по форме, утвержденной Письмом Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА. Такая карточка обычно представляется 1 раз в 2 года до 31 декабря и в ней отражаются сведения по состоянию на 1 января следующего года.

Несмотря на то, что форма была принята еще в 2015 году, новая форма 18 карточки учета организации для 2020 года отдельно не утверждалась. Поэтому в качестве формы 18 в военкомат (новой формы) можно использовать «старый» бланк.

Форму 18 для военкомата (бланк) скачать в 2020 году можно по ссылке ниже.

Форма 18 в военкомат 2020:

Как заполнить карточку учета организации

Порядок заполнения карточки учета организации приведен в Приложении № 2 к Письму Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА.

Отмечается, что карточка учета организации заполняется на двух сторонах листа формата А4.

В п. 4 карточки указывается последняя дата регистрации (перерегистрации) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, полное наименование налогового органа, выдавшего свидетельство, а также серия и номер этого свидетельства.

При указании общего количества всех работников организации в п. 10 карточки не учитываются работники, оформленные по совместительству. При этом значение в п. 10.1 определяется как сумма значений по пп. «а» и пп. «б» этого пункта.

Количество граждан, отраженных в пп. «б» п. 10.1 карточки, которые имеют категорию годности к военной службе по состоянию здоровья «В», также отдельно показываются в пп. «в».

В пункте 10.4 указывается общее количество граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые обязаны состоять на воинском учете и не пребывают в запасе. В пункте 10.1 эти граждане не учитываются.

Пункты 10.5, 12, 15 заполняют только те организации, которые осуществляют бронирование граждан, пребывающих в запасе.

Форма 18 в военкомат: образец заполнения

Образец заполнения формы 18 (карточка учета организации) приведен на странице.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс .

Бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Сколько хранятся личные карточки т 2 в госархиве

Сколько хранятся личные карточки т 2 в госархиве

Форма карточки унифицирована и установлена законодательно Постановлением Госкомстата РФ № 26 от 06. 04. 2001.

Заполняем личную карточку Порядок и ведения личных карточек работников Согласно трудовому и федеральному законодательству, личная карточка по форме Т-2 должна оформляться на всех сотрудников предприятия, которые принимаются на работу по приказу и с созданием трудового договора. Даже если сотрудник устраивается временно или по совместительству в кадровом отделе предприятия наряду с личным делом открывают и карточку сотрудника. Личная карточка – это вся информация о работнике, собранная воедино в сжатом виде. Изначально в карточку вносятся все сведения о работнике, включая личную информацию, факты биографии, образования, стажа, военного учета, табельного номера, данные трудовой книжки.

Внимание

Трудовые отношения, а также порядок их оформления регулируются Трудовым кодексом. В статье 85 этого документа содержится пон ятие персональных данных работника. Это информация о конкретном работнике, необходимая работодателю в связи с оформлением с ним трудовых отношений.

Важно

Обработка организацией персональных данных работников заключается в получении, хранении, комбинировании, передаче или любом другом использовании персональных данных.

Согласно части 2 статьи 87 Трудового кодекса порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливает работодатель, если он не регламентирован законодательством.

Нужно ли заводить личные дела сотрудников организация вправе решить самостоятельно.

Их можно заводить на всех сотрудников компании либо на отдельные категории (например, на руководящий состав).

Срок хранения личных карточек т-2

Хто веде особові картки? Форма Т-2 оформляється співробітниками кадрової служби на підставі наказу (або розпорядження) керівника про прийом на роботу. Де зберігати особисті картки? Вони зберігаються в шафу.

Шафа закривають на ключ для виключення вільного доступу сторонніх осіб і працівників до цих документів.

Після чого вони передаються в архів підприємства. Загальний термін зберігання карток — 75 років.

Личная карточка работника

Особисті картки форми № Т-2 ведуться всіма роботодавцями незалежно від форми власності, за винятком ІП, який вести картки може, але це не входить в його обов’язок. Даний документ заповнюється на всіх працівників: основних і сумісників, тимчасових і сезонних, крім працівників, трудящих за цивільно-правовими договорами.

Картка вважається основним документом з обліку особового складу. Особова картка відкривається з моменту початку трудової діяльності працівника (при прийомі на роботу) до його звільнення. Особисті картки — це обов’язкові кадрові документи для обліку праці та її оплати, затверджені Постановою № 1.

Якщо працівник втратив трудову книжку, то її дані можна відновити лише на підставі особистої картки, в якій вказується трудовий стаж працівника.

Об архивном хранении личных карточек

Кто ведет личные карточки? Форма Т-2 оформляется сотрудниками кадровой службы на основании приказа (или распоряжения) руководителя о приеме на работу. Где хранить личные карточки? Они хранятся в шкаф.

Шкаф закрывают на ключ для исключения свободного доступа посторонних лиц и работников к этим документам.

Как располагаются личные карточки? Они распределяются по структурным подразделениям, внутри каждого — пофамильно по алфавиту до третьей буквы при помощи разделителей.

При увольнении работника личные карточки изымаются из списка работающих и хранятся отдельно, распределившись по годам увольнения, а внутри каждого года — по алфавиту. Сроки хранения личных карточек на уволенных работников: в кадровой службе — 1 год (возможно до трех лет). После чего они передаются в архив предприятия. Общий срок хранения карточек – 75 лет.

Личная карточка оформляется в одном экземпляре.

Личные карточки формы т-2: учет, сроки хранения, образец

Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций (далее — Типовой перечень), срок хранения личных карточек составляет 75 лет. Кроме этого, в документе рядом со сроком хранения есть пометка ЭПК (рис. 2). Пример. Из п. 2.

8 Указаний по применению Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения: Отметка ЭПК означает, что часть таких документов может иметь научно-историческое значение и в установленном порядке должна передаваться в государственные, муниципальные архивы или храниться в организации.
Данная отметка предназначена для применения организациями всех форм собственности, являющимися источниками комплектования государственных муниципальных архивов, а также может быть использована негосударственными организациями, осуществляющими постоянное хранение своих документов. Рис.

Личной карточке работника (форма n т-2)

Нужно ли личные карточки уволенных передавать на хранение в государственный или муниципальный архивы? Наша организация находится в Екатеринбурге.

Ответ: Личная карточка работника, оформляемая по унифицированной форме Т-2, должна быть заведена на каждого сотрудника, принятого в организацию как на постоянную, так и на временную работу.

Личную карточку заполняет работник кадровой службы после подписания приказа (распоряжения) руководителя организации о приеме работника на работу.

Хранятся карточки в сейфе (шкафу) в алфавитном порядке до увольнения работника. При увольнении работника его карточка изымается из оперативного пользования кадровой документации и формируется в самостоятельное дело (удобнее всего хранить карточки в папках с клапанами, не рекомендуется подшивать в папки-скоросшиватели) вместе с другими карточками уволенных работников по алфавиту.

 • Темы:
 • Личная карточка
 • Хранение документов
 • Уничтожение документов

Личная карточка Т-2 относится к категории обязательных документов для кадрового учета работников. Это правило касается организаций и предприятий любой формы собственности. Заполнение, ведение и хранение личных карточек регламентируется законодательными актами и подлежит строгому соблюдению. Далее в статье подробнее о таких аспектах:

 • правила заполнения и ведения личных карточек Т-2;
 • правильное хранение личных карточек Т-2;
 • сроки хранения личных карточек Т-2.

Личная карточка форма Т-2 – один из основных кадровых документов, который заполняется при приеме на работу каждого сотрудника независимо от должности, формы собственности предприятия и типа подразделения организации.

Карточки уволенных сотрудников изымают из оперативного пользования кадровой документации, формируют в самостоятельное дело (папку) по алфавиту. Перед сдачей в архив организации дело оформляют согласно требованиям, указанным в пункте 3.6.3 Основных правил работы архивов организаций.

Наводя порядок в кадровой документации организации, с большой осторожностью относитесь к уничтожению документов по личному составу. Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.

2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» «организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения», установленных законодательством.

В государственный или муниципальный архив документы по личному составу передаются на хранение после Семинары все 29 мая 2018г. состоится семинар «О перспективах на 2018-2019 гг. и о некоторых способах оптимизации».

Автор и ведущий семинара Гарскова Екатерина Васильевна, аттестованный аудитор ООО «АГ Капитал», выпускница президентской программы», специалист по налоговому планированию. Подробнее… Регистрация на семинар состоится 24, 25 и 28 мая Круглые столы 25 апреля состоится круглый стол «ВЭД – изменения законодательства». Автор и ведущий — Нагам Елена Рафаиловна, директор ООО «Налоговая стратегия», практикующий налоговый консультант.

В отдельных случаях с учетом специфики работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов.

В разделе «Прием на работу, переводы на другую работу» должны содержаться ссылки на даты и номера приказов о назначении, перемещении или увольнении работников.

Эти сведения необходимо заносить максимально корректно, так как они служат основанием для подтверждения трудового стажа сотрудника.

Хранение карточек т2 отельно или в личном деле

Сколько хранятся личные карточки т 2 в госархиве

Удобнее всего для этой цели использовать папки, закрывающиеся на клапан, так как личные карточки не рекомендуется подшивать, папки-скоросшиватели не применяются. На основании п. 1 ст. 17 Федерального закона № 125-ФЗ от 22. 10.

2004 каждая организация обязана вести архив документов по личному составу сотрудников.

При передаче личных карточек в архив оформляется сдаточная опись с присвоением номера, который состоит из порядкового номера подразделения (кадровая служба – 06), буквенного кода «л/с», обозначающего принадлежность к личному составу, и год увольнения сотрудников.

Как заполнить раздел «Отпуск» личной карточки сотрудника (формы № Т-2) Сроки хранения личных карточек Т-2 определены в Перечне типовых архивных документов, утвержденном Приказом Министерства культуры РФ № 558 от 25 августа 2010 года.

Prednalog.ru

Естественно, не следует разбрасывать личные карточки сотрудников на своем рабочем столе, словно это опавшие осенние листья в городском парке или в лесу. Личные карточки следует хранить в запираемом на ключ шкафу или в сейфе. Категорически запрещается оставлять личные карточки без присмотра.

Правило простое: поработали с документами и вернули их обратно «под замок». Личные карточки формируются в дела по годами увольнения работников. Уволился работник, закрыли его карточку и поместили в дело.
Внутри дела личные карточки располагаются по алфавиту.

Год закончился – передали в архив папку «Личные карточки уволенных работников за 2017 год». Личные карточки обычно сшивают в тома, хотя некоторые и оформляют каждую в собственную обложку.
Можно и так, и так. Нельзя только увязать личные карточки в связки и хранить их в таком виде.

Это документ долговременного (50 лет, ст.

Хранение личных карточек

Важно Личные карточки формы № Т-2 ведутся всеми работодателями независимо от формы собственности, за исключением ИП, который вести карточки может, но это не входит в его обязанность.

Данный документ заполняется на всех работников: основных и совместителей, временных и сезонных, кроме работников, трудящихся по гражданско-правовым договорам. Карточка считается основным документом по учету личного состава.

Личная карточка открывается с момента начала трудовой деятельности работника (при приеме на работу) до его увольнения. Личные карточки – это обязательные кадровые документы для учета труда и его оплаты, утвержденные Постановлением № 1.

Если работник потерял трудовую книжку, то ее данные можно восстановить лишь на основании личной карточки, в которой указывается трудовой стаж работника.

Голосование:

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… МПБ Российская Федерация, Самара #28 1 февраля 2013, 16:02 Ольга писал(а): У меня карточки Т2 хранятся тоже в ЛД и мне так удобно, т.к.

когда делаешь копии документов для ЛД (приказы на отпуск, переводы), сразу отмечаешь в Т2.

Много читала, что Т2 должны хранится отдельно, когда приезжала проверка с ЦО, я их все переложила в отдельную папочку, но проверка сказала, что по регламенту ведения кадровго делопроизводства в организации Т2 может хранится в ЛД, после чего я все Т2 переложила обратно в ЛД.

Поддерживаю.

Как хранить личные карточки т2?

SHelen Российская Федерация, Нижний Новгород #18 24 января 2013, 21:11 Цитата: Цыцырую местных форумчан: Прэлестно! Прэлестно! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Если не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему! Станислав Ежи Лец. МПБ Российская Федерация, Самара #19 25 января 2013, 11:46 Спасибо!Оч.

все доходчиво изложено. Но! Не вижу криминала, что Т-2 хранится в ЛД, т.к. сроки хранения и у тех, и у других 75 л. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

У меня 200 человек из которых половина сезонники. Одни и те же только принимаю и увольняю постоянно. Тоже одна сижу. Помошника правда не даютДанные о нормативах численности есть в специальных рекомендациях.У нас такая бумага есть у экономистов — там на 200 человек положен 0,5-1 ед. кадровика. Но это ориентированно именно на нашу сферу деятельности.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… Tori Российская Федерация #25 30 января 2013, 5:58 у меня хранятся в специальном железном стиллаже , под ключ. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…

Как хранить личные карточки работников? Нужно ли подшивать их в личные дела? Личные карточки (форма Т-2) хранятся отдельным массивом в свободном виде, то есть не переплетаются, не подшиваются в личное дело или папку-регистратор.

Но это не значит, что они должны находиться в свободном доступе — лучше всего поместить эти документы в сейф или шкаф, запирающийся на ключ.

Все карточки должны быть систематизированы по структурным подразделениям, а внутри этой систематизации — по алфавиту.

После увольнения работника его карточка изымается из общего массива и помещается в отдельную папку «Личные карточки работников (форма Т-2), уволенных в 200… году». По окончании календарного года карточки уволенных сотрудников нужно подготовить для сдачи в архив — подшить (переплести) в алфавитном порядке. Нормативный срок хранения личной карточки — 75 лет после увольнения работника*(1).

Л. Прежде всего следует отметить, что личная карточка Т-2 оформляется на всех работников, с которыми заключен трудовой договор.

Личное дело заводится по усмотрению организации и может отсутствовать (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).

Личная карточка Т-2 всегда хранится отдельно от личных дел -и в период трудовой деятельности работника, и после его увольнения.

Личные карточки Т-2 уволенных не присоединяются к личным делам, а формируются в самостоятельное дело (за прошедший календарный год, по алфавиту фамилий уволенных). В дальнейшем личные дела и карточки Т-2 уволенных отдельно указываются в описи, по которой документы сдают в архив организации.

Личная карточка т 2 сдача в архив

ТК РФ). В любом случае (независимо от установленного в организации порядка) определите сотрудника, ответственного за подготовку документов (в т. ч. кадровых) к их передаче на архивное хранение.

Соответствующие обязанности могут быть возложены на сотрудника, например, приказом руководителя. Это следует из положений абзаца 1 пункта 6.3 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, утвержденного приказом Ростехрегулирования от 12 марта 2007 г. № 28-ст).

Проведение экспертизы ценности документов Статья об оформлении личной карточки поможет вам не допускать ошибок в работе. По общему правилу передаче документов (в т. ч. кадровых) на хранение в архив организации предшествует экспертиза ценности документов.

Ее проводят ежегодно, чаще всего в начале календарного года (п. 2.3.1 Правил, одобренных решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.).

Каковы требования к заполнению личной карточки формы т-2 при сдаче в архив?

Следует иметь в виду, что в архив организации передаются личные дела и карточки по форме №Т-2 только уволенных работников, дела работающих сотрудников хранятся в службе кадров, которая несет полную ответственность за обеспечение их Сохранности и выдачу необходимых сведений.

 • » первая
 • ‹ предыдущая
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • следующая ›
 • последняя «

Issey Miyake — L’Eau d’Issey Noir Absolu Нравится этот аромат?Найдите похожие на Aroma Guide!

 • Увольнение
 • Трудовые отношения с руководителем
 • Материальная ответственность работника. Возмещение ущерба.
 • Трудовая книжка. Правила ведения и хранения трудовых книжек.
 • Личная карточка работника.

Вопрос по формированию личных карточек работников

 • Темы:
 • Кадровое делопроизводство
 • Личная карточка
 • Хранение документов

Вопрос Здравствуйте! А где находятся указания, что Т-2 заполняется только от руки шариковой ручкой и на бумаге полукартон..

Услышал, что нельзя распечатать электронно заполненную карточку, скрепить степлером мотивация — в связи с требованиями архивного хранения)..не могу найти данных требований.
Внимание Подскажите, пожалуйста.

Ответ Рассмотрев Ваш вопрос, можно сказать, что законодательство не содержит определенных требований к заполнению личной карточки формы Т-2. Следовательно, ее можно заполнять как в рукописном варианте, так и в печатном.
Что касается скрепления личной карточки степлером.

В процессе ведения данной карточки законодательство не запрещает для удобства скреплять ее металлическими скрепками. Однако, личные карточки уволившихся сотрудников передайте на хранение в архив.

Иллюстрированный самоучитель по кадровому учету и делопроизводству

Все записи должны быть без сокращений. Личную карточку на работника заводят в одном экземпляре, хранят в сейфе в специальной картотеке, составленной по алфавиту. Карточки уволенных сотрудников формируют в самостоятельные отделы по алфавиту (по трем первым буквам фамилии).

Перед сдачей дела в архив все карточки должны быть пронумерованы, на них должна быть составлена внутренняя опись. Срок хранения личных карточек формы Т-2 75 лет.

Личное дело и его содержание Личное дело (досье)представляет собой совокупность документов, содержащих сведения о работниках организации (предприятия).

Личные дела могут заводиться на всех работников, но чаще всего – на руководителей и ведущих специалистов (при этом на всех сотрудников оформляют личные карточки формы Т-2). Организация (предприятие) вправе сама решить вопрос о том, какие документы, личные карточки или личные дела заводить на сотрудников.

Личная карточка формы т-2

В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы работники, осуществляющие воинский учет в организациях: … б) заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета.

При этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы (подразделении организации), должности, месте жительства или месте пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет; …

Карточка т2 при увольнении

Чтобы провести экспертизу ценности документов, создайте экспертную комиссию (п. 2.2.2 Правил, одобренных решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.). Для этого издайте приказ в произвольной форме. В состав комиссии должно входить не менее трех человек.

Важно Такой порядок формирования экспертной комиссии приведен в пункте 2.2.3 Правил, одобренных решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г. По ходу проведения экспертизы комиссия отбирает:

 • дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, в том числе дела по личному составу.

Такие дела подлежат передаче в архив организации;

 • дела с временными сроками хранения.
 • В статье рассмотрены особенности оформления сдаточной описи на весь комплект дел по личному составу за конкретный год вместе с приказами по личному составу, личными делами и другими документами по личному составу, срок хранения которых превышает 10 лет, а также частный случай этой практики — оформление описи личных карточек для сдачи в архив в случае, если за год уволился только один человек. Личные карточки относятся к унифицированным формам документов первичной учетной документации по учету труда и его оплаты.
  Установлены две формы личных карточек: форма N Т-2 и форма N Т-2 ГС(МС). Форма N Т-2 ГС(МС) заводится на государственных служащих, форма N Т-2 — на всех остальных сотрудников.
  Личная карточка содержит персональные данные сотрудника (дата и место рождения, образование, место жительства и т.п.) и заполняется при поступлении его на работу.

  Все документы, относящиеся к личному делу, по мере поступления (в хронологическом порядке)подшиваются в папку-скоросшиватель. На ее обложке указывают полностью фамилию, имя и отчество сотрудника.

  Личные деласотрудников организации (предприятия) хранятся у инспектора по кадрамили секретаря в сейфе и выдаются во временное пользование лишь определенным должностным лицам. Изменения в личные дела вносят только лица, ответственные за их ведение.

  Личные дела уволенных работников должны передаваться на архивное хранение и храниться 75 лет.

  1234 Дата добавления: 2016-01-20; просмотров: 953; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ: Поделитесь с друзьями: ПОИСК ПО САЙТУ: Поиск по сайту: При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

  Личная карточка т-2 сдача в архив

  Кто ведет личные карточки? Форма Т-2 оформляется сотрудниками кадровой службы на основании приказа (или распоряжения) руководителя о приеме на работу. Где хранить личные карточки? Они хранятся в шкаф.

  Шкаф закрывают на ключ для исключения свободного доступа посторонних лиц и работников к этим документам.
  Как располагаются личные карточки? Они распределяются по структурным подразделениям, внутри каждого — пофамильно по алфавиту до третьей буквы при помощи разделителей.

  При увольнении работника личные карточки изымаются из списка работающих и хранятся отдельно, распределившись по годам увольнения, а внутри каждого года — по алфавиту.
  Сроки хранения личных карточек на уволенных работников: в кадровой службе — 1 год (возможно до трех лет).

  После чего они передаются в архив предприятия. Общий срок хранения карточек – 75 лет. Личная карточка оформляется в одном экземпляре.

  В состав личного дела должны входить следующие документы: · внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле; · заявление о приеме не работу; · анкета или личный листок по учету кадров; · автобиография; · копии документов об образовании, присуждении учёных степеней, присвоении ученых званий; · копии документов об утверждении в должности; · характеристики или рекомендательные письма; · трудовой контракт (договор); · копии приказов о назначении, перемещении, увольнении; · дополнение к личному листку по учету кадров; · справки и другие документы, относящиеся к данному работнику. В личное дело могут быть включены такие документы, как списки изобретений, научных трудов и др.

  Необходимо иметь в виду, что при приеме на работу запрещается требовать от поступающего лица документы, не предусмотренные законодательством. Личное дело заводятпосле издания приказа о приеме не работу.

  Срок хранения личных карточек т 2 50 лет

  Сколько хранятся личные карточки т 2 в госархиве

  Бланк формы Т2 личная карточка работника состоит из четырех страниц. Образец представлен ниже.

  Скачать чистый бланк Скачать заполненный образец Читайте по теме в электронном журнале Образец заполнения формы Т2 личная карточка Для заполнения унифицированной формы Т2 вам потребуются информационные классификаторы: ОКИН, ОКСО, ОКПДТР и ОКАТО.

  Кодировка вносимых сведений о предприятии и сотруднике осуществляется строго в соответствии с ними. Оформление личной карточки регламентируется Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225. В шапке документа указывается наименование предприятия, его код по ОКУД и ОКПО.

  Архивация личных карточек т 2

  Несомненно, данная инициатива носила бы положительный характер, если бы опиралась на реальную материально-техническую базу.

  Однако государство оказалось не готово к увеличению затрат на создание новых площадей для хранения документов по личному составу.

  Проблему хранения, на наш взгляд, необходимо было решать путем оптимизации состава документов временного (свыше 10 лет) срока хранения.

  На данный момент есть предпосылки для оптимизации состава документов по личному составу. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.

  1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» создана и ведется информационная база индивидуального персонифицированного учета, ее сведения пополняются в отношении каждого застрахованного лица в период его трудовой деятельности.

  Форма т-2: личная карточка как источник сведений о работнике

  Код личной карточки по ОКУД 0301002. В личную карточку согласно ст.

  65 ТрК РФ заносятся данные на основании документов, которые работник должен принести с собой при устройстве на работу:- паспорт;- трудовую книжку (или ее копию — для совместителей);- СНИЛС (страховое свидетельство);- ИНН (свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции);- военный билет (для военнообязанных);- документ об образовании (диплом, свидетельство, курсы и т.п.

  ), подтверждающий наличие специальных для работы знаний. Помимо этих данных, личная карточка содержит сведения, которые заполняются на основании информации, предоставленной самим работником. Личная карточка Т-2 бланк скачать здесь. Заполнение личной карточки (инструкция) здесь.
  Как рассчитать отпускные правильно и успеть отдохнуть.

  Сроки хранения документов по личному составу: что изменилось?

  Федерального закона № 125-ФЗ):

  • в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, выступающих источниками комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами;
  • в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы по личному составу ликвидированных государственных органов, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных организаций;
  • в иных организациях (АО, ООО и др.).

  Вопрос в тему Кто относится к категории государственных служащих, не являющихся гражданскими служащими? К этой категории относятся граждане, находящиеся на:

  • военной службе. Им присваиваются воинские звания (например, сотрудник Министерства обороны РФ, ФСБ России, ФСО России);
  • правоохранительной службе.

  Добавить комментарий